Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 1088 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Wójtowi Gminy Gościeradów jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276).

Wprowadzono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wzór Formularza stanowi załącznik Nr 3 do znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. Poz.276). 

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj.: 

  • brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy[4],
  • zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,
  • doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),
  • wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

Powyższe zmiany oznaczają, iż niektóre informacje z obecnej wersji formularza informacji są zbędne (np. część B dotycząca oceny trudnej sytuacji ekonomicznej, obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, pytanie o sektor węglowy), z kolei innych informacji pozwalających na ocenę warunków z rozporządzenia KE nr 1407/2013 może brakować (np. mających na celu stwierdzenie, czy wnioskodawca łącznie z innymi podmiotami spełnia definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa oraz weryfikację kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw).

W takich przypadkach do czasu nowelizacji formularza informacji w ocenie UOKiK należałoby przyjąć następujący sposób postępowania:

  • w przypadku informacji, które są zbędne należałoby przyjąć, że wnioskodawca nie musi ich przedstawiać (może pominąć odpowiednie informacje z formularza), zaś gdyby to uczynił, podmiot udzielający pomocy nie musi brać ich pod uwagę, ponieważ nie mają znaczenia przy ocenie zgodności pomocy de minimis z rozporządzeniem KE nr 1407/2013;
  • w stosunku do informacji, których brakuje należałoby się posiłkować przepisem art. 39 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z którego wynika, że „beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający się o pomocy jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, lub podmiotowi udzielającemu pomocy – na ich żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu”. W przypadku zatem pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia KE nr 1407/2013, pomimo braku nowelizacji formularza informacji, przepis ten stanowi podstawę prawną do tego, aby podmiot udzielający pomocy o takie informacje beneficjenta dopytał.

Od 01 lipca 2014 roku przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia na nowym formularzu dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (formularz zostanie załączony na stronie niezwłocznie po opublikowaniu znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów).

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) tj, że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W załączeniu dostępne są dodatkowo wprowadzone do wniosku o dofinansowanie młodocianych  nowo wymagane formularze.

 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]