O projekcie

Projekt pod tytułem : „Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” zakłada informatyzację gmin wiejskich wchodzących w skład konsorcjum powiatu kraśnickiego: Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów (lider), Wilkołaz i Zakrzówek.

Słabą stroną powiatu kraśnickiego jest brak dostępu do szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Słabo rozwinięta jest ona również na terenie całego województwa lubelskiego, a zbyt wysokie koszty dostępu do niej, pociągają za sobą brak powszechności korzystania z Internetu wśród mieszkańców regionu, a tym samym brak dostępu do elektronicznych systemów usług publicznych.

Istnieje pilna potrzeba wdrożenia w Gminach - partnerach uczestniczących w projekcie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Wynika ona z olbrzymiego tempa przemian, jakim podlega współczesna Polska, których jednym z motorów napędowych jest coraz powszechniejsze stosowanie technologii informatycznych w prawie każdej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego.

Obecnie używane w urzędach oprogramowanie nie jest skalowalne, a wykorzystywane technologie są przestarzałe i nie posiadają możliwości dalszego rozwoju. W urzędach brakuje:
-oprogramowania do obsługi elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów,
-obsługi załatwiania spraw w Internecie (e-usługi),
-systemu generującego stałą i szybką publikację kompletnej i aktualnej informacji publicznej firmom, obywatelom i innym instytucjom,
-systemów antywirusowych oraz systemów typu firewall gwarantujących bezpieczny intranet,
-rozwiązań informatycznych zapewniających bezpieczeństwo przechowywania i przesyłu danych (e-security),
-okablowania strukturalnego wewnętrznej sieci komputerowej,
-infrastruktury sprzętowej,
-alternatywnych możliwości komunikacji szerokopasmowej,
-urządzeń i umiejętności kadry pozwalających stosować kwalifikowany podpis cyfrowy,
-odpowiednio przeszkolonej kadry,
-uporządkowanych i konsekwentnych działań zmierzających do kontroli przepływu zadań i budowy zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie gminnym,

Projekt informatyzacji gmin powiatu kraśnickiego jest zgodny i kompatybilny z dokumentami strategicznymi do których należą:
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, 
Strategia dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego.

Misją powiatu kraśnickiego jest wzrost zamożności mieszkańców poprzez poprawę struktury lokalnej gospodarki oraz wszechstronny rozwój społeczności powiatu.

Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 zakłada osiągnięcie celu nadrzędnego, jakim jest wyższy poziom życia mieszkańców, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności powiatu. Ddzięki realizacji następujących priorytetów / celów strategicznych:
Priorytet 1: Poprawa konkurencyjności gospodarczej powiatu
Priorytet 2: Wzrost poziomu wiedzy i zatrudnienia mieszkańców powiatu
Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu
Priorytet 4: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej. Jednym z czynników, który pozytywnie wpłynie na poprawę konkurencyjności powiatu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i możliwości z tym związanych. Szybka ekspansja technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczyniająca się do ich powszechnego wykorzystania przez coraz szersze kręgi społeczeństw powoduje łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy. Stanowi to fundament rozwoju i może stać się ważnym czynnikiem zmierzającym do wyrównywania szans rozwojowych i przeciwdziałania marginalizacji terenów wiejskich i małych miasteczek Lubelszczyzny. Realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia w sposób praktyczny przyczyni się do wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego w powiecie kraśnickim.


Finansowanie

Realizacji projektu zakłada informatyzację gmin wiejskich wchodzących w skład konsorcjum powiatu kraśnickiego: Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów (lider), Wilkołaz i Zakrzówek.

Zał. projektu są zgodne z wymogami RPO woj. lubelskiego, Działanie 4.1 - Społeczeństwo Informacyjne w/w Programu.

Łączna kwota projektu inwestycyjnego brutto wynosi 2 965 311,33 zł, z tego85% środków finansowych będzie pochodziła z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - 2 520 514,63 zł., a 15 % z budżetu Gmin – Konsorcjantów - 444 796,70 zł.


Realizacja

Realizacja prac w zakresie projektu przewidziana została na III i IV kwartał 2011 roku. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na październik 2011 roku, finansowe zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec listopada 2011 roku. Inwestycja będzie typu „zaprojektuj i wybuduj. Działania zaplanowane w projekcie to:
1.Przygotowanie Studium Wykonalności
2.Przygotowanie i realizacja procedury przetargowej – doradztwo prawno- finansowe
W tym etapie zostanie przeprowadzona procedura przetargowa poprzedzona opracowaniem dokumentacji przetargowej.
3.Uzupełnienie i ujednolicenie platformy sprzętowej
Aby wykorzystać w pełni wszystkie możliwości, jakie da wdrożenie systemu informatycznego, konieczna jest wymiana oraz zakup nowego sprzętu komputerowego i serwerowego. 
4.Rozbudowa sieci komputerowej i adaptacja pomieszczenia na serwer, wdrożenie VOiP
Równolegle z etapem 2 prowadzony będzie etap modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej w urzędach. W tym etapie wdrożona będzie również telefonia VoiP. 
5.Ujednolicenie i odnowienie platformy oprogramowania komputerowego będzie obejmować: 
ujednolicenie i odnowienie platformy oprogramowania komputerowego; 
wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do pracy urzędów.
6.Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów; elektronicznej skrzynki podawczej; utworzenie elektronicznej bazy pism i wniosków będzie obejmować:
- wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów; 
- elektronicznej skrzynki podawczej; 
- utworzenie elektronicznej bazy pism i wniosków (formularzy);
- wdrożenie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS.
- Utworzenie systemu informacji turystycznej - udostępnienie wszystkim mieszkańcom powiatu jak również turystom systematycznie aktualizowanej strony WWW zawierającej informacje dotyczące imprez oraz atrakcji turystycznych. Na każdej stronie internetowej Gminy biorącej udział w projekcie, znajdował będzie się odnośnik (link) do strony www, na której znaleźć będzie można aktualne informacje. Do systemu informacji turystycznej dotrzeć będzie można za pomocą infomatów i punktów HOT-SPOT zlokalizowanych na terenie każdej Gminy.
7.Utworzenie publicznych punktów dostępowych do Internetu
Ten etap będzie obejmować budowę publicznych punktów dostępowych do Internetu w postaci sieci HOT-SPOT oraz kiosków informacyjnych. Punkty HOT – SPOT będą funkcjonować w każdej Gminie, najczęściej na terenie bibliotek gminnych, umożliwią odbieranie sygnału internetowego zarówno mieszkańcom jak i osobom przyjezdnym.
8.Zarządzanie projektem
9.Promocja projektu

Planowana inwestycja zakłada wykorzystanie w jak największym stopniu posiadanych zasobów sprzętowo – technicznych każdego z uczestników Konsorcjum.
Wdrażane rozwiązanie informatyczne będzie miało charakter otwarty i perspektywiczny - umożliwi wdrażanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań systemowych, jak również rozbudowę i modyfikację o kolejne funkcje oraz skalowalność systemu. Wskaźniki produktu (rok osiągnięcia 2010) przyjęto w postaci:
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.) - 0
Liczba uruchomionych PIAP – 12 szt.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja – 350 szt.
Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów – 6 szt.
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu przypadająca na 1 usługę publiczną zrealizowaną on-line wynosi 462,45.


Cele

Głównym celem realizacji niniejszego Projektu jest rozwój elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych przez przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu Powiatu Kraśnickiego (obszar oddziaływania wiejski) oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla szybkiego i sprawnego zarządzania regionem.

Na podstawie tak zdefiniowanego celu oraz analizy funkcjonowania urzędów jednostek samorządu terytorialnego powiatu kraśnickiego można wyodrębnić najważniejsze cele strategiczne realizacji Projektu:
1.Usprawnienie pracy urzędów poprzez wprowadzenie elektronicznych środków przekazu informacji i dokumentów oraz mechanizmów kontroli i przepływu pracy w urzędzie.
2.Przygotowanie urzędów do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3.Przygotowanie urzędów do realizacji nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych i obywateli regionu (kreowanie społeczeństwa informacyjnego).
4.Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom regionu kraśnickiego.

Osiągnięcie celów strategicznych przyczyni się do realizacji celów operacyjnych tj.:
-zmniejszenia kosztów świadczenia usług publicznych,
-podniesienia jakości usług publicznych,
-podniesienia świadomości społeczności lokalnych oraz dostępu do informacji,
-lepszych uwarunkowań dla rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania zmierzające do realizacji wyżej wymienionych celów, zostały podzielone na etapy i ułożone chronologicznie. Podstawowym założeniem przyjętego podziału zadań, jest możliwość jednoznacznego określenia dla każdego etapów - jego produktów i mierników ich jakości:
Usprawnienie procesu obiegu dokumentów i otwarcie się na nowe formy komunikacji:
opracowanie koncepcji wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich podmiotach.
Przebudowa istniejących sieci informatycznych do potrzeb systemu elektronicznego obiegu dokumentów jak i portalu informacyjnego. 
Budowa infrastruktury dla systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz portalu informacyjnego.
Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym (wdrożony system wprowadzi całkowitą informatyzację procesu obiegu dokumentów w ramach urzędów).
Budowa portalu – udostępnianie usług publicznych poprzez Internet.
Rozszerzenie dostępu do Internetu dla ludności (poprzez publiczne udostępnienie punktów dostępu do Internetu oraz instalację infomatów.

Wskaźniki produktu:
Liczba uruchomionych PIAP – 12 szt.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja – 350 szt.
Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów – 6 szt.
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.) -0 

Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu (szt.) – 7
2. Ilość mieszkańców objętych systemem (osoby) – 49300
3. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.) - 0.

Współpracujące, w ramach Konsorcjum Gminy wierzą, że budowana platforma teleinformatyczna będzie trwałym oraz solidnym oparciem dla nowej epoki społeczeństwa informacyjnego i pomocnym narzędziem dla wszystkich – zarówno obywateli, jak również lokalnego biznesu, innych instytucji oraz partnerów zagranicznych. W bezpośredni sposób wpłynie również na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, a zatem pozytywnie wpłynie warunki życia jego mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zainspirowania następnych inwestycji związanych ze strategią innowacji, w następstwie czego zostaną utworzone miejsca pracy.


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]