Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie

Początki istnienia biblioteki publicznej na terenie Gościeradowa sięgają czasów międzywojennych i wiążą się z osobą hr. Eligiusza Suchodolskiego, który w testamencie przekazał swoje dobra Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. W jego pałacu urządzono szpital, którym zarządzał dr Jan Chmielewski. To właśnie jego żona prowadziła pierwszą bibliotekę z księgozbiorem dostępnym dla mieszkańców. Działalność tej instytucji finansowana była przez WTD, a jej zbiory składały się głównie z książek pochodzących z darów, czasopism młodzieżowych oraz poradników. Doktorowa Chmielewska przez wiele lat była nie tylko bibliotekarzem, ale też nauczycielem w ochronce dla dzieci przedszkolnych. Zarówno biblioteka jak i ochronka zajmowały pomieszczenia w budynku, także należącym do WTD.

Podczas II wojny światowej okupantom niemieckim zależało na ograniczeniu do minimum dostępu do polskiej kultury i edukacji, dlatego postanowiły zamknąć bibliotekę. Mimo grożących restrykcji potajemnie przekazywano z rąk do rąk książki pochodzące z prywatnych księgozbiorów mieszkańców Gościeradowa.

Po wojnie biblioteka zajmowała pomieszczenia w dawnym budynku gminnym, gdzie obecnie działa OPS. Prowadziła ją Barbara Rzeczycka. Księgozbiór ówczesnej biblioteki był niewielki, bo mieścił się zaledwie na czterech regałach, a dodatkowym wyposażeniem był stolik dla bibliotekarza. Zmieniło się to po roku 1953, gdy pracę w bibliotece rozpoczęła Emilia Zapała. W tym czasie zasoby księgozbioru były już takie, że wymagały dwóch dodatkowych pomieszczeń.

Po roku 1954, w wyniku wprowadzania zmian w podziale administracyjnym naszego kraju biblioteka, tak jak inne instytucje tego typu w Polsce, istniała jako gromadzka. Reforma z 1973 roku zlikwidowała gromady, zastępując je gminami i w ten sposób, w późniejszych latach, działała jako instytucja gminna. Stało się to na mocy Zarządzenia nr 7/84 z dnia 12 grudnia 1984 r. Naczelnika Gminy w Gościeradowie w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej. Z tego okresu zachował się też wniosek o wpis do ewidencji placówek upowszechniania kultury. Według tego dokumentu, oprócz palcówki głównej, istniały dwie filie: w Liśniku Dużym i w Księżomierzu. Nadzór merytoryczny nad pracą biblioteki w latach 1975 - 1999 pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu. Od początku roku 2000 działalność placówki nadzoruje Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku.

W latach 1964- 2003 biblioteką zarządzała Bogumiła Lebioda. W tym okresie biblioteka z filiami zajmowała w sumie 3 pomieszczenia. Brakowało w nich jednak nowych regałów, stolików, krzeseł i biurka. W wyposażeniu nie było też urządzeń do liczenia. Tylko placówka główna posiadała maszynę do pisania. W październiku 1985 r. utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie i Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczecynie. Na potrzeby nowej filii wyremontowano budynek wynajęty od OSP, zakupiono też piec i niezbędne wyposażenie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. GBP zmieniła swój status z państwowej na samorządową. Mimo, że finansowana była przez urząd gminy, posiadała dochody własne ze sprzedaży książek i artykułów biurowych. Od 1996 roku placówka główna i filia w Liśniku Dużym prenumerowały po 5 tytułów prasy. Nie prowadzono jednak wypożyczeń czasopism na zewnątrz z uwagi na to, że ulegały szybkiemu zniszczeniu. Wśród wypożyczanych książek największym zainteresowaniem cieszyły się lektury, których w bibliotece publicznej było więcej niż w bibliotekach szkolnych oraz literatura popularno - naukowa i książki przygodowe. Pracownicy bibliotek publicznych na terenie gminy organizowali konkursy dla dzieci i uczestniczyli w szkoleniach oraz naradach organizowanych przez bibliotekę nadzorującą.

W 1998 r. podczas uroczystości 800 – lecia Bogumiła Lebioda – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie otrzymała pamiątkowy medal jako zasłużona mieszkanka Gościeradowa. W następnym roku filie biblioteczne w gminie Gościeradów zaprzestały swojej działalności na mocy uchwał Rady Gminy w Gościeradowie. Księgozbiory przekazano bibliotekom szkolnym.

W 2003 r. stanowisko kierownika objęła mgr Dagmara Nasiłowska. W maju następnego roku po raz pierwszy zorganizowany został Tydzień Bibliotek. Podczas jego obchodów dokonano uroczystego otwarcia sali komputerowej utworzonej dzięki pomocy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz władz samorządowych gminy.

W 2006 roku pracownicy GBP w Gościeradowie i innych placówek bibliotecznych z terenu powiatu kraśnickiego podpisali uroczyście Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji.

Od września 2007 r. biblioteką zarządza mgr Dorota Karkusiewicz. Za zgodą wójta gminy w dniu 30 stycznia 2008 r. zawarła ona porozumienia z dyrektorami szkół w Liśniku Dużym i w Księżomierzy, na mocy których powstały dwa punkty biblioteczne z siedzibami w wymienionych placówkach oświatowych. Trzeci punkt biblioteczny powstał w PSP w Szczecynie. Działał on w latach 2009 – 2011.

Po generalnym remoncie w 2008 r. zmienił się wygląd lokalu biblioteki, który znajduje się w budynku po byłym POM-ie w Gościeradowie Folwarku. Wymianie uległy: oświetlenie, instalacja c.o. i okna. Połączono w jedną całość pomieszczenia, w których znajdują się beletrystyka polska i obca, poszerzono otwory wejściowe, oddzielono część GBP od GOK, pomalowano ściany i położono terakotę w pomieszczeniach użytkowanych przez bibliotekę.

Od 2010 r. działa strona internetowa biblioteki a zbiory biblioteczne są wprowadzane do Systemu Bibliotecznego „ MATEUSZ”. W 2012 r. zakupiony został nowy sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne ze środków finansowych Instytutu Książki. W 2014 roku został uruchomiony katalog on – line.

Ważnym elementem działalności GBP jest archiwizowanie periodyków lokalnych. Od 1992 roku zbierane są egzemplarze „Jupitera Lokalnego”, „Wieści Gminnych” i „Wieści Gościeradowskich”. Od 1987 r. gromadzone są wycinki prasowe, które stanowią cenne źródło dotyczące historii, kultury i gospodarki naszej gminy. Do dyspozycji mieszkańców i gości są: nowości książkowe, audiobooki, filmy, teatry telewizji, muzyka, programy komputerowe na nośnikach elektronicznych, bogaty zestaw czasopism i bezpłatna kawiarenka internetowa.

Biblioteka umożliwia naukę i doskonalenie języków poprzez udostępnianie programów do nauki języka angielskiego, tłumaczy komputerowych z języka rosyjskiego i niemieckiego, audiokursu dla wyjeżdzających oraz książek anglojęzycznych dla dzieci.

Rozwój czytelnictwa i zainteresowania kulturą realizuje się także poprzez działalność około biblioteczną. Co roku w maju organizowany jest Tydzień Bibliotek, w ramach którego m.in. odbywają się eliminacje do Festiwalu Dziecięcej Radości w Kraśniku, rozstrzygnięcia konkursów bibliotecznych, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, konferencje Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa i spotkania z ciekawymi ludźmi. W bibliotece gościły osobistości zasłużone dla kultury polskiej, m.in.: Wanda Chotomska, Artur Andrus, Grzegorz Kasdepke, czy Barbara Meder. Dużą popularnością cieszą się spektakle teatralne wystawiane przez profesjonalne grupy teatralne z Krakowa i Warszawy. Częstymi gośćmi są grupy przedszkolne i szkolne. Pracownicy biblioteki organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Dzięki współpracy z Klubem Seniora udaje się przekazać młodym ludziom w ciekawej formie odchodzące w zapomnienie elementy kultury i tradycji: baśnie, piosenki, wyliczanki, zabawy ruchowe.

Od roku 2011 GBP w Gościeradowie jest koordynatorem obchodów gminnych Europejskich Dni Dziedzictwa, których współorganizatorami są: Wójt Gminy Gościeradów, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Klub Seniora w Gościeradowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów, Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa i wszystkie szkoły z terenu gminy. W organizacji tych obchodów biorą czynny udział mieszkańcy gminy.

W 2012 roku gościeradowska książnica wydała z pomocą funduszy unijnych tomik poezji pod tytułem „Drogowskaz. Zbiór wierszy Krystyny Ziółkowskiej ilustrowany zdjęciami wybranych miejsc z terenu ziemi kraśnickiej oraz zdjęciami z archiwum rodzinnego poetki”. W 2014 r. dzięki współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie wydana została antologia prac uczniów szkół podstawowych z terenu gminy  pod tytułem „Listy do Jana Pawła II z prośbą o...”. Obie publikacje znalazły się na stoisku promującym działalność polskich bibliotek na XVIII Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

Biblioteka uczestniczyła w projektach, które miały na celu edukację mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. W 2013 roku otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podziękowanie za aktywny udział w projekcie „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, którego celem było wsparcie młodych osób w planowaniu przyszłości zawodowej. Biblioteka wygrała udział w międzynarodowym projekcie „Wieczór z Rzecznikiem”, który realizowała w 2014 r., jako jedna z 15 bibliotek z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na terenie Polski. Organizatorami projektu była Fundacja CEO, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop Klatka”. Lokalnymi partnerami biblioteki byli: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kraśniku, Urząd Gminy w Gościeradowie, GOK w Gościeradowie, biblioteki z terenu powiatu kraśnickiego: MBP w Kraśniku, MGBP w Annopolu, gminne biblioteki z: Zakrzówka, Trzydnika Dużego, Stróży, Dzierzkowic i filia tej biblioteki w Dzierzkowicach Woli, szkoły działające na terenie gminy: ZS im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, ZPO im. Jan Pawła II w Gościeradowie, ZS im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, ZS im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, PSP im. ks. Karola Konopki w Szczecynie oraz firmy prywatne z terenu gminy.

W 2014 r. biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „ O finansach... w bibliotece – III edycja ” realizowanym przez Narodowy Bank Polski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu było zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym z bankowości elektronicznej.

Od listopada 2014 r. na terenie naszej biblioteki działa jeden z dwudziestu w Polsce gminnych ośrodków programowania. Projekt realizowany w ciągu 5 lat zakłada przeprowadzenie szeregu zajęć dydaktycznych głównie z algorytmiki z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania, jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej”. Ich celem jest rozwój kompetencji kluczowych poprzez programowanie robotów utworzonych z klocków Lego Mindstorms. Do realizacji projektu Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” przekazało bibliotece nowoczesny sprzęt komputerowy z akcesoriami, zestawy klocków edukacyjnych i licencje.

 

Nasze osiągnięcia i wyróżnienia:

  • LAUR za zdobycie II miejsca w konkursie dla Partnerstw Lokalnych w województwie lubelskim wręczony podczas IV Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek pod nazwą „ Biblioteka naszych czasów” w Lublinie (2013 r.);
  • list pochwalny do Wójta Gminy Gościeradów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku (2011 r.);
  • wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz rozwoju czytelnictwa od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku (2006 r.)
  • medal – wyróżnienie za współpracę przyznany bibliotece z okazji X – lecia działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa ( 2010 r.);
  • podziękowanie od prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej – posłanki do Parlamentu Europejskiego za udział w akcji „Stara książka w nowym miejscu. Zbiórka książek dla Wilkowa”.

Różnorodność i wielość działań GBP w Gościeradowie wynika z dobrej współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami i instytucjami oraz dużego zaangażowania pracowników biblioteki. Przedsięwzięcia kulturalno – oświatowe są wspierane w formie finansowej i rzeczowej także przez sponsorów – firmy działające na terenie gminy. 

STRONA INTERNETOWA

 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]